Ułatwienia dostępu

Zamówienia

05.03.2024r.

DOSTAWA ŁADOWARKI KOŁOWEJ o pojemności łyżki min. 4,5m3 w ramach realizacji części prac projektu „Innowacyjna, energooszczędna linia do produkcji betonu” nr: NORW.19.01.01-28-0014/20-00 współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021, Działania 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth.

POLSKA: ŁADOWARKI CZOŁOWE BEZ LEMIESZA

DOSTAWA ŁADOWARKI KOŁOWEJ O POJEMNOŚCI ŁYŻKI MIN. 4,5M3 W RAMACH REALIZACJI CZĘŚCI PRAC PROJEKTU „INNOWACYJNA, ENERGOOSZCZĘDNA LINIA DO PRODUKCJI BETONU” NR: NORW.19.01.01280014/2000 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2014 2021, DZIAŁANIA 19.1: NOWE PRODUKTY I INWESTYCJE PODDZIAŁANIE 19.1.1 TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU GREEN GROWTH.

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1 Nabywca


1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Sprawy gospodarcze

2 Procedura


2.1 Procedura

Tytuł: Dostawa ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 4,5m3 w ramach realizacji części prac projektu „Innowacyjna, energooszczędna linia do produkcji betonu” nr: NORW.19.01.01280014/2000 współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 2021, Działania 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku Green growth.
Opis: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej o następujących minimalnych parametrach technicznych: a) Pojemność łyżki min. 4,5m3 b) Silnik 6 cylindrów c) Moc brutto: min. 179 kW (243 KM) d) Obroty silnika, nominalne: 2200 obr/min e) Maksymalny moment obrotowy przy 1500 obr/min: 1085 Nm f) Pojemność skokowa – min. 8,3 l g) Filtr powietrza ze wskaźnikiem zanieczyszczenia h) Położenia wysięgnika: podnoszenie, blokowanie, opuszczanie, położenie pływające. i) Położenia łyżki: zamykanie, blokowanie, otwieranie. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: opis przedmiotu zamówienia – formularz parametrów technicznych – załącznik nr 2 do SWZ, projektowane postanowienia umowy. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 12 miesięcy. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej
Identyfikator procedury: d9f00ce6e60243228104f6af3ac37eac
Wewnętrzny identyfikator: 1/NOR/2024/D
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie
Główne aspekty procedury: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https:://www.betonmax.pl/ Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Do niniejszego zamówienia zastosowanie mają przepisy Załącznika nr 2 Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 20142021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 20142021, w szczególności przepisy ustawy Pzp określone w: a) Dziale I: rozdział 2; art. 27; rozdział 5; art. 56603; art. 7174 oraz art. 79. b) Dziale II: art. 8590 i art. 99107; rozdział 2; rozdział 3; art. 218, art. 219 ust. 1; rozdział 5; rozdział 7; art. 254260, art. 262, art. 265. c) Dziale IV: rozdział IV; d) Dziale VII: art. 436437, art. 454455. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 139 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.). 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin.morawski2017@outlook.com Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności: a) w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym (w rozumieniu art. 78¹ Kodeksu cywilnego) za pośrednictwem poczty mailowej na adres: marcin.morawski2017@outlook.com; lub b) w formie papierowej (w rozumieniu art. 78 Kodeksu cywilnego) na adres: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA UL. MAZOWIECKA 17 06560 KONOPKI.

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 43252000 Ładowarki czołowe bez lemiesza
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 43000000 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

2.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy: 13242 IłowoOsada 13242
Miejscowość: Białuty
Kod pocztowy: 13242
Podpodział krajowy (NUTS): Elbląski (PL621)
Kraj: Polska

2.1.4 Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Formularz parametrów technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. 2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. 4. Podmiotowe środki dowodowe składane są na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od otrzymania wezwania. 5. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. 6. Pozostałe wymagane dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 str.1) zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na powiązania osobowe i kapitałowe z Zamawiającym, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. 7. Pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą jeśli dotyczy: pełnomocnictwo oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązanie podmiotu trzeciego wykaz rozwiązań równoważnych
Podstawa prawna:
Inny
Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 Do niniejszego zamówienia zastosowanie mają przepisy Załącznika nr 2 Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

2.1.5 Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:
Oferent musi złożyć oferty dotyczące wszystkich części zamówienia

2.1.6 Podstawy wykluczenia

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: Wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Potwierdzenie: Do oferty: JEDZ Podmiotowy środek dowodowy: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ.
Korupcja: Wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Potwierdzenie: Do oferty: JEDZ. Podmiotowy środek dowodowy: informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
Nadużycia: Wyklucza się wykonawcę na podstawie wykluczeń wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestępstwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, jak również przestępstw skarbowych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy. Potwierdzenie: Do oferty: JEDZ, Podmiotowy środek dowodowy: informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: Wyklucza się wykonawcę na podstawie wykluczeń wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h i pkt 2 ustawy Pzp, jeśli osoby występujące po jego stronie zamawiającego zostały ukarane za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). Potwierdzenie: Do oferty: JEDZ. Podmiotowy środek dowodowy: informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne: Wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Potwierdzenie: Do oferty: JEDZ, Podmiotowy środek dowodowy: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ.
Płatność podatków: Wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Potwierdzenie: Do oferty: JEDZ, Podmiotowy środek dowodowy: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Wyklucza się wykonawcę na podstawie art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 108 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Wyklucza się także wykonawców powiązanych z zamawiającym osobowo i kapitałowo zgodnie z Rozdziałem 1 pkt. 13 lit. a) Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 20142021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 20142021. Potwierdzenie: Do oferty: JEDZ, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 str.1) oraz braku powiązań osobowych i kapitałowych. Podmiotowy środek dowodowy: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: Wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Potwierdzenie: Do oferty: JEDZ, Podmiotowy środek dowodowy: oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, świadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ.
Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: Wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestępstwa powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego. Potwierdzenie: Do oferty: JEDZ, Podmiotowy środek dowodowy: informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: Wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestępstw w wskazanych w 299 lub art. 165a Kodeksu karnego. Ponadto na podstawie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 str.1). Potwierdzenie: Do oferty: JEDZ, Podmiotowy środek dowodowy: informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: Wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, w zakresie przestępstwa przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, czyli przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 115 par. 20 Kodeksu karnego Ponadto na podstawie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 str.1). Potwierdzenie: Do oferty: JEDZ, Podmiotowy środek dowodowy: informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
Udział w organizacji przestępczej: Wyklucza się wykonawcę na podstawie w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestępstwa wskazanego w art. 258 Kodeksu karnego. Potwierdzenie: Do oferty: JEDZ, Podmiotowy środek dowodowy: informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

5 Część zamówienia


5.1 Techniczny ID partii: LOT0001

Tytuł: Dostawa ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 4,5m3 w ramach realizacji części prac projektu „Innowacyjna, energooszczędna linia do produkcji betonu” nr: NORW.19.01.01280014/2000 współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 2021, Działania 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku Green growth.
Opis: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej o następujących minimalnych parametrach technicznych: a) Pojemność łyżki min. 4,5m3 b) Silnik 6 cylindrów c) Moc brutto: min. 179 kW (243 KM) d) Obroty silnika, nominalne: 2200 obr/min e) Maksymalny moment obrotowy przy 1500 obr/min: 1085 Nm f) Pojemność skokowa – min. 8,3 l g) Filtr powietrza ze wskaźnikiem zanieczyszczenia h) Położenia wysięgnika: podnoszenie, blokowanie, opuszczanie, położenie pływające. i) Położenia łyżki: zamykanie, blokowanie, otwieranie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: opis przedmiotu zamówienia – formularz parametrów technicznych – załącznik nr 2 do SWZ, projektowane postanowienia umowy – załącznik nr ….. do SWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Gwarancja Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 12 miesięcy. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej
Wewnętrzny identyfikator: 1/NOR/2024/D

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 43252000 Ładowarki czołowe bez lemiesza
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 43000000 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
Ilość: 1

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy: 13242 IłowoOsada 13242
Miejscowość: Białuty
Kod pocztowy: 13242
Podpodział krajowy (NUTS): Elbląski (PL621)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do miejsca realizacji.

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 8 DAY

5.1.5 Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 279 175 EUR

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

5.1.9 Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Inne
Nazwa: Nie dotyczy
Opis: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Wykorzystanie tego kryterium: Niestosowane

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena
Nazwa: Cena
Opis: Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia i wybór najkorzystniejszej oferty Kryterium: Cena Waga kryterium: 80% Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (Cena najniższa ze wszystkich ofert/ Cena oferty badanej)× 100 pkt × Znaczenie kryterium 80% Zamawiający zastosuje zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium wynosi 80.
Waga (wartość procentowa, dokładna): 80

Kryterium:

Rodzaj: Jakość
Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji
Opis: PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI I RĘKOJMI Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 12 miesięcy. Zamawiający, oceniając warunki gwarancji i rękojmi, weźmie pod uwagę okres, o jaki zostanie wydłużona gwarancja w stosunku do minimalnie wymaganego okresu 12 miesięcy gwarancji. Okres, o jaki zostanie wydłużona gwarancja i rękojmia 0=0 pkt Zaznaczając wydłużenie o „0”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 12 miesięcy 6=10 pkt Zaznaczając wydłużenie o „6”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 18 miesięcy 12=20 pkt Zaznaczając wydłużenie o „12”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 24 miesiące Wykonawca deklaruje, o jaki okres wydłuży gwarancję w formularzu oferty. Oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji.
Waga (wartość procentowa, dokładna): 20
Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia: Nie dotyczy

5.1.11 Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https:://www.betonmax.pl/,
Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: marcin.morawski2017@outlook.com
Adres URL: https:://www.betonmax.pl/

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Dozwolone
Adres na potrzeby zgłoszenia: https:://www.betonmax.pl/
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Opis gwarancji finansowej: Nie dotyczy
Termin składania ofert: 20240408+02:00 09:00:00+02:00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 30 DAY

Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń:

Według uznania nabywcy niektóre brakujące dokumenty dotyczące oferenta mogą zostać przedłożone później.
Informacje dodatkowe: Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Warunki zamówienia:

Wymagana jest umowa o poufności: nie

Dodatkowe informacje na temat umowy o poufności : Nie dotyczy

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak
Stosowane będą płatności elektroniczne: tak
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa oferentów, której udzielono zamówienia: Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: • Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. • Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. • Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Zasady finansowe: Wydatek współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20142021 oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 20142021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku Green growth. Dopuszcza się zaliczki do 50% wartości oferty.

Informacje o terminach odwołania: W przedmiotowym postępowaniu nie obowiązują tryby odwoławcze wskazane w ustawie Pzp.

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA
Organ odwoławczy: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA
Organizacja rozpatrująca oferty: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA

8 Organizacje


8.1 ORG0001

Oficjalna nazwa: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA
Numer rejestracyjny: 5661188925
Adres pocztowy: 06560 Konopki Mława
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06560
Podpodział krajowy (NUTS): Elbląski (PL621)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Marcin Morawski
Email: marcin.morawski2017@outlook.com
Telefon: 602369337
Adres strony internetowej: https:://www.betonmax.pl/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https:://www.betonmax.pl/
Profil nabywcy: https:://www.betonmax.pl/

Inne punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA
Departament: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA
Adres strony internetowej: https:://www.betonmax.pl/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https:://www.betonmax.pl/

Role tej organizacji

Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
Organ mediacyjny

11 Informacje o ogłoszeniu


11.1 Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 7aaf5c3fc3f0483bad499b90886c1a7d 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania: 20240301Z 16:16:42Z
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

11.2 Informacje o publikacji

 
 
Załączniki:

TYTUŁ PLIKU

PLIKI DO POBRANIA

PLIKI DO EDYCJI

Ogłoszenie o zamówieniu TED

obrazek

Specyfikacja warunków zamówienia

obrazek

Formularz ofertowy

obrazek
obrazek

Formularz parametrów technicznych

obrazek
obrazek

Formularz JEDZ

obrazek
obrazek

Oświadczenie sankcyjne

obrazek
obrazek

Oświadczenie o braku powiązań

obrazek
obrazek

Oświadczenie o aktualności informacji

obrazek
obrazek

Oświadczenie o grupie kapitałowej

obrazek
obrazek

Projektowanie postanowienia umowy

obrazek

Klauzula RODO

obrazek
Informacja o modyfikacji postanowień umowy
wytwórnia mas betonowych